you as wen ruohan & me as wei wuxian
https://funkyimg.com/i/3417e.gif

tear you apart
• • • • • • • • • •
watch me b u r n